Persbericht GoedOpKoers 'de koers is uitgezet'

PERSBERICHT | PROJECT GOEDOPKOERS: DE KOERS IS UITGEZET!
11 oktober 2018
KLIK HIER voor het aanmeldingsformulier voor de informatiebijeenkomsten of je persoonlijke afspraak/video chat.
Yes, de koers is uitgezet!
Alle gesprekken van 2017/2018 met overheden, verzekeraars, banken, bedrijven, certificaathouders, andere stakeholders en belanghebbenden zijn de grondslag en inspiratie voor de koers voor de komende jaren. We zijn enthousiast. Diverse organisaties zijn aan boord en doen mee. We zijn klaar. Het is tijd. We gaan van start. De koers is uitgezet.
Kernwoorden
Een duidelijke en doelgerichte koers. Breed draagvlak: actief betrokken en participerende organisaties/stakeholders. Anticiperen op aanstaande Europese en Nederlandse wet- & regelgeving. Officiële erkenning/aanwijzing van de Nederlandse overheid. Krachtige profilering van de gecertificeerde bedrijven, beroepen en processen. Sterk keurmerk: onafhankelijk, 1-duidig, consequent, solide, betrouwbaar, watersportbreed.
Wat/hoe in het kort
1. Certificeren vanuit een stichting, waarin beleid en criteria door de participerende organisaties/stakeholders wordt bepaald. Samenwerking met uiteenlopende organisaties levert draagvlak en is voorwaarde tot succes. Bovendien is de sector klein zodat collectiviteit een voorwaarde is voor zichtbaarheid en representativiteit. De huidige EMCI certificering zal worden uitgevoerd door de stichting. Stand: de stichting is inmiddels opgericht. 
2. Overheden willen in toenemende mate alleen afspraken maken met door een dezelfde overheid erkende partij. Grote partijen zoals banken en verzekeraars volgen deze trend. De stichting heeft het erkenningsproces door de overheid in gang gezet. We hebben hier goede ervaringen mee. Immers, we hebben al diverse overheidserkenningen, alleen nog niet als EMCI Register. Eindresultaat: officiële erkenning als notified body
3. Overheden, banken en verzekeraars willen zekerheden m.b.t. competenties en processen. Dit zal worden geborgd door 5-jaarlijkse-audits. Dit is tegelijk de enige aanpassing die binnen de lopende certificering moet worden aangebracht. Overgangsregeling voor alle bestaande certificaathouders per 1 januari 2019: deze groep wordt in overleg geaudit, uiterlijk per 1 januari 2024. Dit uitgangspunt is gelijk aan de overgangsregeling in 2002 m.b.t. de omzetting van beëdiging naar certificering. 
4. Beroepsbevoegdheden zeker stellen, behouden en (terug) verkrijgen. Na het verdwijnen van de beëdiging hebben de beroepen expert en makelaar 'ingeleverd'. Aanstaande Europese en Nederlandse wet- & regelgeving levert nieuwe taken, rollen  en bevoegdheden op. De stichting als erkende/aangewezen nobo is bij uitstek geschikt om deze taken/rollen/bevoegdheden als onderdeel van de certificering te koppelen aan de beroepen bouwer, expert, havenmeester, makelaar. 
5. Afdoen van conflicten en claims via de rechter is veelal duur, tijdrovend en niet effectief. Afdoening buiten de rechtbank is aantoonbaar succesvoller. De wetgever stuurt aan op buitengerechtelijke geschil- en claimbeslechting. Via aansluiting bij een door de EU erkende geschilleninstantie krijgen certificaathouders, cliënten/opdrachtgevers een heldere keuze tussen rechtspraak en 'anders dan rechtspraak'. Met verzekeraars worden afspraken gemaakt m.b.t. inbedding in de polisvoorwaarden. Stand: aansluiting bij een geschilleninstantie is geborgd. 
6. Doorrekening van e.e.a. toont aan dat tarief verhogingen niet nodig zijn. Bestaande procedures blijven in tact, het wordt dus ook niet lastiger of ingewikkelder. Belangrijke verandering: de output wordt meer. Kortom: meer toegevoegde waarde, toekomstbestendig. 
7. Dit alles levert op: watersportbreed, sterke, zichtbare, aantrekkelijke beroepen (bouwers, experts, havenmeesters, makelaars), exclusiviteit m.b.t. taken, rollen en bevoegdheden (niet gecertificeerden hebben geentoegang), gecertificeerde professionals die een logische keuze zijn voor opdrachtgevers/cliënten.
Kick off 14 november 2018
We presenteren het hele plan en heffen met elkaar het glas op de koers en de toekomst tijdens een korte 'kick-off meeting' op 14 november 2018. De gegevens en het aanmeldingsformulier volgen later deze maand. Noteer alvast: omgeving Nieuwegein, van 19.00 tot 21.00 uur. 
Vanaf 15 november 2018
We mailen de koers aan alle certificaathouders en relaties.
Nieuwsgierig en vooraf geïnformeerd worden? Dat kan!
Info bijeenkomsten
We organiseren enkele kleinschalige bijeenkomsten.
Tijdens de bijeenkomst bespreken we de koers en gaan we met elkaar hierover het gesprek aan. 
*18 oktober: Joure, 19.30 tot 21.30 uur, maximaal 20 deelnemers
*24 oktober: Werkendam, 19.30 tot 21.30 uur, maximaal 8 deelnemers
*31 oktober: Wolfaartsdijk, 19.30 tot 21.30 uur, maximaal 20 deelnemers
*7 november: Werkendam, 19.00 tot 21.00 uur, maximaal 8 deelnemers
Persoonlijk telefoongesprek of video chat
Passen de data niet of wil je 100% persoonlijk? Maak een afspraak en we plannen een 1-op-1 telefoongesprek of video chat van 30 minuten. 
Geen vrije inloop, aanmelden noodzakelijk, bij te veel deelnemers toelating op basis van volgorde aanmelding.
Meesturen na de start
De participerende organisaties (stakeholders) en certificaathouders sturen actief. Daarom plannen we na de start 'ronde tafels' waarin we met de certificaathouders de voortgang bespreken en graag feedback ontvangen. Dus: korte lijnen, actief sturen, samen onderweg.
De planning:
*12 december 2018: Werkendam, beroepsgroep makelaars, 19.30 tot 21.30 uur
*16 januari 2019: Lelystad, beroepsgroep experts, 19.30 tot 21.30 uur
*22 januari 2019: Werkendam, beroepsgroep havenmeesters, 13.30 tot 16.30 uur
*13 maart 2019: Werkendam, beroepsgroep jachtbouwers, 19.30 tot 21.30 uur
*19 maart 2019, Loosdrecht, beroepsgroep havenmeesters, 13.30 tot 16.30 uur
*27 maart 2019: Werkendam, beroepsgroep experts, 19.30 tot 21.30 uur
*10 april 2019: Lelystad, beroepsgroep makelaars, 19.30 tot 21.30 uur
*15 mei 2019: Joure, beroepsgroep jachtbouwers, 19.30 tot 21.30 uur
Wordt vervolgd!
Meer weten?
M.b.t. GoedOpKoers in het algemeen: bel Marlot Lagemaat via 06 5067 7415
M.b.t. de Stichting en de NOBO erkenning: bel Robert Tettelaar via 06 5437 5167