Reglement permanente opleiding (CPD)

REGLEMENT VOOR PERMANENTE OPLEIDING (CPD)
VERSIE: MAART 2016
1. DEFINITIES
1.1. De in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals genoemd in de 'Global Network Group (GNG) lijst van begrippen & definities'.
2. NAAM
2.1. Dit reglement draagt de naam: Reglement voor permanente opleiding (CPD)
3. DOELSTELLING
3.1. Dit reglement heeft tot doel:

3.1.1.
ALGEMEEN
 • het tot stand brengen van een permanent proces van opleiding, scholing en training.
3.1.2. VOOR DE BEROEPSGROEP
 • het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep.
 • het bevorderen van het imago van de beroepsgroep.
 • het bevorderen van het vertrouwen in de beroepsgroep.
 • het objectiveren van verwachtingen, normen ( eisen ), toetsing en handhaving.
3.1.3. VOOR DE CERTIFICAATHOUDER
 • het leveren van een bijdrage aan de persoonlijke verdieping en verbreding van de scope van de certificaathouder(s).
 • het onderhouden en actueel houden van de persoonlijke kennis, kunde en vaardigheden van de certificaathouders(s).
4. TOEPASSELIJKHEID
4.1. Het reglement geldt voor alle (associate & full) certificaathouders.
4.2. Schorsing ontslaat de certificaathouder niet van de verplichtingen welke voortkomen uit dit reglement.
4.3. Het niet voldoen door de certificaathouder aan de verplichtingen welke voortkomen uit dit reglement is grond voor schorsing en/of ontneming van de certificering en/of het niet toewijzen van de (her)certificatie.
5. CATEGORIEËN
5.1. Het reglement onderscheidt vijf CPD categorieën:

5.1.1. CATEGORIE ÉÉN: SCHOLING
 • Het deelnemen aan erkende opleiding of training alsmede het afronden van de scholing met behulp van een examen of toets en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.
5.1.2. CATEGORIE TWEE: VERDIEPING
 • Het bijwonen van of het deelnemen aan beurzen, conferenties, congressen, intervisiegroepen, seminars, themabijeenkomsten, workshops alsmede erkende opleiding en training waaraan geen examen of toets is gekoppeld en dergelijke en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.
5.1.3. CATEGORIE DRIE: BEROEPSMATIGE ACTIVITEITEN
 • Het optreden als begeleider, docent, inleider, onderzoeker, mentor, patroon of trainer binnen de scope van de certificaathouder waaronder mede het aanbieden van stage-, leer-, ervarings- en onderzoeks (werk) plekken.
5.1.4. CATEGORIE VIER: PR EN COMMUNICATIE
 • Het publiceren in populaire of wetenschappelijke uitgaven, vakbladen of vakperiodieken van artikelen, onderzoeken, rapporten en verslagen en dit alles binnen de scope van de certificaathouder.
5.1.5. CATEGORIE VIJF: ALGEMEEN BELANG
 • Het binnen de scope van de certificaathouder verrichten van activiteiten of werkzaamheden ten dienste van de branche of de beroepsgroep, zoals onder meer: het uitoefenen van publieke functies en taken, het uitoefenen van bestuurlijke functies en taken, het uitoefenen van overige functies en taken binnen organisaties, openbaar bestuur, verenigingen en stichtingen.
6. PUNTENWAARDERING
6.1. Het CPD wordt aangemerkt als een ontwikkelmodel.
6.2. Het CPD als dynamisch proces ontwikkelt zich in tijd en inzicht.
6.3. Het CPD wordt gewaardeerd op basis van een puntensysteem.
6.4. De CPD activiteit kan aan één of meer CPD categorieën worden toegeschreven.
6.5. Het CPD puntensysteem kent uitsluitend hele cijfers (CPD punten).
6.6. Iedere CPD punt staat voor 1 klokuur CPDP. De scholingscommissie kent aan iedere CPDP activiteit, scholing of training het aantal klokuren toe. Hiertoe kan de scholingscommissie zich baseren op het feitelijk aantal klokuren, een gefixeerd aantal klokuren of een combinatie van beiden.
6.7. De scholingscommissies zijn belast met de advisering het GNG management met betrekking tot het vaststelling van de CPD puntenwaardering (CPD punten).
6.8. De scholingscommissies kunnen aan CPD puntenwaarderingen nadere voorwaarden of beperkingen stellen.
6.9. CPD puntenwaarderingen worden toegekend voor een bepaalde duur en kunnen altijd worden ingetrokken, gewijzigd of geschorst (onderbroken).
7. ERKENNINGEN EN TOEKENNINGEN
7.1. GNG is belast met de erkenning van opleiders, opleidingen en trainingen.
7.2. De scholingscommissie is belast met het adviseren van het GNG management met betrekking tot de genoemde erkenningen.
7.3. Tegen een CPD advies van de scholingscommissie kan bezwaar worden aangetekend bij de GNG directie.
7.4. Aan CPDPerkenningen kunnen nadere voorwaarden worden gesteld en kosten verbonden zijn.
7.5. CPD erkenningen worden toegekend voor bepaalde tijd en kunnen altijd worden ingetrokken, gewijzigd en geschorst (onderbroken).
8. REGISTRATIE
8.1. GNG is gehouden een CPD registratie infrastructuur in te stellen.
8.2. De certificaathouder is gehouden het eigen CPD per CPD periode te registreren. Hiertoe muteert de certificaathouder de CPD punten in het persoonlijke CPD registratie systeem en is de certificaathouder gehouden het onderliggende CPD bewijs voor de duur van de gehele lopende CPD periode vermeerderd met twee aansluitende kalenderjaren te bewaren alsmede het bijbehorende CPD bewijs op eerste verzoek te tonen aan GNG of wel een door GNG aangewezen controlerende organisatie.
8.3. Als CPD bewijsmateriaal wordt erkend:
 • origineel certificaat, diploma, getuigschrift of bewijs van deelname
 • toegangsbewijs
 • verklaringen
 • kopie artikelen en documenten
 • alles dat redelijkerwijs bewijs levert zulks ter genoegdoening van GNG
8.4. De CPD registratie per certificaathouder is niet openbaar en uitsluitend toegankelijk voor de certificaathouder zelf alsmede voor GNG en door GNG aangestelde of erkende auditors.
8.5. Indien de gevolgde CPD nog niet is erkend door GNG en/of indien de scholingscommissie nog geen CPD advies heeft uitgebracht is de certificaathouder verplicht een verzoek hiertoe in te dienen bij GNG en/of de scholingscommissie.
8.6. Een verzoek kan worden:
 • afgewezen
 • toegewezen
9. PERIODE EN VEREISTEN
9.1. De CPD periode is gelijk aan een kalenderjaar of een door GNG benoemde periode.
9.2. Het CPD jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
9.3. De CPD periode vangt aan en eindigt zoals bepaald door GNG.
9.4. Indien de certificaathouder niet op 1 januari wordt gecertificeerd geldt een CPD vrijstelling voor het resterende deel van dit CPD jaar.
9.5. De certificaathouder is gehouden per CPD jaar of CPD periode te voldoen aan de door GNG opgelegde CPD verplichtingen.
9.6. GNG stelt per register de CPD verplichting voor de certificaathouders vast.
9.7. CPD verplichtingen per register kunnen worden gedifferentieerd naar professie, status, type en subtype.
9.8. CPD verplichtingen bestaan uit het behalen van CPD punten en het voldoen aan andere (aanvullende) CPD vereisten, waaronder mede begrepen het uitvoeren van cliëntopdrachten.
9.9. Indien de certificaathouder aan het einde van de CPD periode of het CPD jaar een overschot aan CPD punten heeft wordt het overschot verrekend met de CPD verplichting voor de (het) voorliggende CPD periode | jaar (carry back) en/of de (het) opvolgende CPDP periode | jaar (carry forward), zulks met tot maximum in jaren of periodes zoals bepaald door GNG.
9.10. Bij de associate status wordt de CPD verplichting gecontroleerd aan het einde van de associate periode of bij de omzetting van de associate status naar de full status.
9.11. Indien een certificaathouder voor bepaalde tijd is geregistreerd en gecertificeerd wordt de CPD verplichting gecontroleerd bij herregistratie | hercertificering en verder zo vaak als noodzakelijk.
9.12. Indien een certificaathouder voor onbepaalde tijd is geregistreerd en gecertificeerd wordt de CPD verplichting tenminste 1x per 5 jaar gecontroleerd.
9.13. Indien de certificaathouder aan het einde van de CPD periode of CPD jaar niet heeft voldaan aan de verplichtingen zoals bepaald in dit reglement krijgt de certificaathouder gedurende één kalenderjaar te gelegenheid alsnog aan de verplichtingen te voldoen onverminderd de verplichtingen van de certificaathouder volgend uit de dan ingegane aangesloten nieuwe CPD periode of CPD jaar. In voorkomend geval wordt de (her)certificatie voorwaardelijk toegekend. Het bedoelde kalenderjaar gaat in op de eerste dag na het aflopen van de CPD periode of CPD jaar. Indien de certificaathouder bij het eindigen van het bedoelde kalenderjaar niet heeft voldaan aan de verplichtingen volgens dit reglement wordt de certificatie aan de certificaathouder ontnomen.
9.14. Tegen de ontneming van de certificatie op grond van dit reglement staat beroep open bij de waarborgcommissie van de scope van de certificaathouder.
10. VRIJSTELLINGEN EN SAMENLOOP
10.1. Aan de certificaathouder kan een gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor de verplichtingen volgens dit reglement worden toegekend.
10.2. Hiertoe dient de certificaathouder een schriftelijk verzoek in bij GNG. Het verzoek dient te worden voorzien van een nauwgezette motivering en verantwoording.
10.3. Een verzoek kan worden:
 • afgewezen
 • toegewezen
 • gedeeltelijk worden toegewezen
 • voorwaardelijk worden toegewezen
10.4. Certificaathouders met een 'honorary' of 'specialist' status zijn vrijgesteld voor CPD verplichtingen.
10.5. Als samenloop wordt aangemerkt het door de certificaathouder moeten voldoen aan de andere CPD verplichtingen voor andere beroepen of activiteiten dan waarvoor de certificaathouder is gecertificeerd door GNG.
10.6. Op verzoek van de certificaathouder kan GNG besluiten onderdelen van niet GNG CPD programma’s volgens dit reglement te laten kwalificeren voor de CPD verplichtingen van de certificaathouder.
10.7. Een verzoek tot vrijstelling of een verzoek van samenloop wordt onder meer getoetst aan de doelstelling zoals vastgesteld in artikel drie van dit reglement.
11. ARCHIEF EN INFORMATIE
11.1. GNG is belast met de archivering van alle documenten (het archief) die verband houden met deze regeling en de uitvoering daarvan waaronder mede begrepen alle CPD dossiers.
11.2. Het onder 11.1 bedoelde archief is niet toegankelijk voor derden en niet-certificaathouders.
12. SLOTBEPALINGEN
12.1. Aansprakelijkheid. GNG aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het handelen en/of optreden verband houdende met onderhavig reglement. GNG wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
12.2. Bevoegdheid. GNG is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van dit reglement.
12.3. Geheimhouding. GNG, de directie, de commissies alsmede de individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de GNG certificaathouders en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie omtrent bedrijven, GNG certificaathouders, instanties, organisaties en/of personen welke kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen GNG. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting uit de functie en ingeval van het zijn van GNG certificaathouder grond voor toetsing aan de gedragsregels op basis van het reglement klacht- en tuchtrecht.
12.4. Geschillen. Voor zover en indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt en/of leidt tot een geschil is GNG bevoegd, onverlet het bepaalde in de statuten van GNG. Indien GNG geen besluit neemt ten aanzien van het geschil, wordt het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt wordt het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
12.5. Meertaligheid. Bij meertaligheid prefereert de Engelse taal boven elke andere taal.
12.6. Wet. Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.