Reglement gebruik logo's & woordmerken

REGLEMENT GEBRUIK LOGO'S & WOORDMERKEN GLOBAL NETWORK GROUP
VERSIE: JANUARI 2016
1. DEFINITIES
1.1. De in dit reglement gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals genoemd in de 'Global Network Group (GNG) lijst van begrippen & definities'.
2. NAAM
2.1. Dit reglement draagt de naam: Reglement gebruik logo's en woordmerken Global Network Group.
3.DOELSTELLING
3.1. Het reglement heeft tot doel de door GNG bij het Benelux Merkenregister geregistreerde beeld- en woordmerken te beschermen, ondermeer door het beschrijven van de gebruiksrechten en de uitgangspunten tot handhaving alsmede alle niet bij het Benelux Merkenregister gedeponeerde te beschermen.
4. KENMERKEN
Het gemeenschappelijke kenmerk van de certificaathouders is dat:
 • alle certificaathouders zijn gecertificeerd door GNG;
 • alle certificaathouders een GNG certificaat van vakbekwaamheid en/of een certificaat van goedkeuring hebben;
 • alle certificaathouders zijn ingeschreven in het openbare GNG register.
5. LOGO'S EN WOORDMERKEN
5.1. GNG registreert de beeld- en woordmerken voor alle ingestelde certificatieschema’s.
5.2. De in dit artikel genoemde beeld- en woordmerken zijn eigendom van GNG. De eigendom van één of meer van deze beeld- en woordmerken, zowel afzonderlijk als collectief, kan niet worden vervreemd of bezwaard.
5.3. Het beeldmerk bevat het logo van het specifieke GNG register en de internationale benaming van het beroep, de bedrijfsgroep, de dienst of het product zoals genoemd in het certificatieschema.
5.4. De geregistreerde logo's en woordmerken voor Global Network Group zijn:
5.4.1. ADR REGISTER
 • INTERNATIONAAL
 • ADR certied practioner | ADR registered practioner
 • ADR certified arbitrator | ADR registered arbitrator
 • ADR certified conflictcoach | ADR registered conflictcoach
 • ADR certified mediator | ADR registered mediator
 • ADR certified courtmediator | ADR registered courtmediator
 • ADR certified familymediator | ADR registered familymediator
 • ADR certified negotiator | ADR registered negotiator
 • ADR certified content-negotiator | ADR registered content-negotiator
 • ADR certifed master-negotiator | ADR registered master-negotiator
 • ADR practitioner of excellence
 • ADR honorary practitioner
 • ADR practitioner company
 • ADR arbitration company
 • ADR conflictcoaching company
 • ADR mediation company
 • ADR negotiation company
 • ADR accredited agency
 • ADR accredited basic course
 • ADR accredited CPD activity
 • NEDERLANDS
 • ADR gecertificeerd register-arbiter | ADR geregistreerd register-arbiter
 • ADR gecertificeerd register-conflictcoach | ADR geregistreerd register-conflictcoach
 • ADR gecertificeerd register-mediator | ADR geregistreerd register-mediator
 • ADR gecertificeerd register-familiemediator | ADR geregistreerd register-familiemediator
 • ADR gecertificeerd register-gerechtsmediator | ADR geregistreerd register-gerechtsmediator
 • ADR gecertificeerd register-rechtbankmediator | ADR geregistreerd register-rechtbankmediator
 • ADR gecertificeerd register-onderhandelaar | ADR geregistreerd register-onderhandelaar
5.4.2. EMCI REGISTER
 • INTERNATIONAAL
 • EMCI certified maritime practitioner | EMCI registered maritime practitioner
 • EMCI certified maritime appraiser | EMCI registered maritime appraiser
 • EMCI certified maritime broker | EMCI registered maritime broker
 • EMCI certified broker barges & houseboats | EMCI registered broker barges & houseboats
 • EMCI certified harbourmaster | EMCI registered harbourmaster
 • EMCI certified marinesurveyor | EMCI registered marinesurveyor
 • EMCI certified shipbroker | EMCI registered shipbroker
 • EMCI certified yachtbroker | EMCI registered yachtbroker
 • EMCI certified yachtsurveyor | EMCI registered yachtsurveyor
 • EMCI maritime practitioner of excellence
 • EMCI honorary maritime practitioner
 • EMCI certified maritime company | EMCI registered maritime company
 • EMCI certified maritime brokerage | EMCI registered maritime brokerage
 • EMCI certified brokerage barges & houseboats | EMCI registered brokerage barges & houseboats
 • EMCI certified marina | EMCI registered marina
 • EMCI certified marinesurvey company | EMCI registered marinesurvey company
 • EMCI certified shipbrokerage company | EMCI registered shipbrokerage company
 • EMCI certified yachtbrokerage company | EMCI registered yachtbrokerage company
 • EMCI certified yachtharbour company | EMCI registered yachtharbour company
 • EMCI certified yachtsurvey company | EMCI registered yachtsurvey company
 • EMCI accredited agency
 • EMCI accredited basic course
 • EMCI accredited CPD activity
 • NEDERLANDS
 • EMCI gecertificeerd register-expert-pleziervaartuigen | EMCI geregistreerd register-expert-pleziervaartuigen
 • EMCI gecertificeerd register-havenmeester | EMCI geregistreerd register-havenmeester
 • EMCI gecertificeerd register-jachtmakelaar | EMCI geregistreerd register-jachtmakelaar
 • EMCI gecertificeerd register-makelaar-woonschepen-woonarken | EMCI geregistreerd register-makelaar-woonschepen-woonarken
 • EMCI gecertificeerd register-maritiem-taxateur | EMCI gecertificeerd register-maritiem-taxateur
 • EMCI gecertificeerd register-scheepsmakelaar | EMCI geregistreerd register-scheepsmakelaar
5.4.3. ICR COACH REGISTER
 • INTERNATIONAAL
 • ICR certified coach practitioner | ICR registered coach practitioner
 • ICR certified coach | ICR registered coach
 • ICR certified businesscoach | ICR registered businesscoach
 • ICR certified childcoach | ICR registered childcoach
 • ICR certified conflictcoach | ICR registered conflictcoach
 • ICR certified hypnosiscoach | ICR registered hypnosiscoach
 • ICR certifed inherintance coach | ICR registered inheritance coach
 • ICR certified languagecoach | ICR registered languagecoach
 • ICR certified NLP-coach | ICR registered NLP-coach
 • ICR coach of excellence
 • ICR honorary coach
 • ICR coach company | ICR coaching compamy | ICR coach practitioner company
 • ICR accredited agency
 • ICR accredited basic course
 • ICR accredited CPD activity
 • NEDERLANDS
 • ICR gecertificeerd register-coach | ICR geregistreerd register-coach
 • ICR gecertificeerd register-businesscoach | ICR geregistreerd register-businesscoach
 • ICR gecertificeerd register-kindercoach | ICR geregistreerd register-kindercoach
 • ICR gecertificeerd register-hypnosecoach | ICR geregistreerd register-hypnosecoach
 • ICR gecertificeerd register-nalatenschapscoach | ICR geregistreerd register-nalatenschapscoach
 • ICR gecertificeerd register-taalcoach | ICR geregistreerd register-taalcoach
 • ICR gecertificeerd register-NLP-coach | ICR geregistreerd register-NLP-coach
5.4.4. IHR REGISTER
 • INTERNATIONAAL
 • IHR certified hypnosis practioner | IHR registered hypnosis practitioner
 • IHR certified hypnotherapist | IHR registered hypnotherapist
 • IHR certified hypnotist | IHR registered hypnotist
 • IHR certified hypnosiscoach | IHR registered hypnosiscoach
 • IHR hypnosis practitioner of excellence
 • IHR honorary hypnosis practitioner
 • IHR certified hypnosis company | IHR registered hypnosis company
 • IHR certified hypnotherapy company | IHR registered hypnotherapy company
 • IHR accredited agency
 • IHR accredited basic course
 • IHR accredited CPD activity
 • NEDERLANDS
 • IHR gecertificeerd register-hypnotherapeut | IHR geregistreerd register-hypnotherapeut
 • IHR gecertificeerd register-hypnotiseur | IHR geregistreerd register-hypnotiseur
 • IHR gecertificeerd register-hypnosecoach | IHR geregistreerd register-hypnose-coach
5.5. De woorden 'associate', 'full' en 'international' kunnen worden toegevoegd aan de geregistreerde logo's en woordmerken.
6. CERTIFICATEN
6.1. Iedere certificaathouder verkrijgt een certificaat van vakbekwaamheid of goedkeuring, hierna genoemd: certificaat.
6.2. Het certificaat wordt opgesteld en afgegeven door GNG.
6.3. Het certificaat blijft eigendom van GNG en kan onder alle omstandigheden worden ingenomen, ongeldig worden verklaard of worden (in)gevorderd.
7. RECHT OP GEBRUIK
7.1. Het gebruik van de collectieve logos en merken is exclusief voorbehouden aan de certificaathouders.
7.2. De certificaathouder heeft het recht op het gebruik van de beeld- en/of woordmerken voor zover GNG dit gebruiksrecht aan de certificaathouder heeft toegekend.
7.3. Indien het recht op het gebruik (nog) niet is toegekend heeft de certificaathouder geen recht op het gebruik van de beeld- en/of woordmerken behoudens een afwijkend besluit van GNG.
7.4. De certificaathouder verkrijgt het recht op het gebruik door het afgeven van een schriftelijke verklaring aan GNG waaruit blijkt dat de certificaathouder bekend en akkoord is met de GNG aan het gebruik gestelde voorwaarden.
7.5. Indien de certificaathouder het gebruiksrecht heeft verkregen dient de certificaathouder bij de door GNG aan te stellen organisatie het beeldmerk en/of het woordmerk af te nemen. Hiervoor is de bedoelde organisatie gerechtigd een vergoeding aan de certificaathouder door te belasten. Indien de bedoelde organisatie een vergoeding in rekening brengt is de certificaathouder gehouden eerst de vergoeding aan de bedoelde organisatie tegen finale kwijting te voldoen alvorens de bedoelde organisatie de plicht tot levering heeft.
7.6. De certificaathouder kan de collectieve merken gebruiken voor:
 • de opneming in de eigen huisstijl;
 • de vermelding op het eigen briefpapier;
 • de vermelding op de eigen website;
 • de vermelding in advertenties;
 • de vermelding in materiaal ten behoeve van activiteiten op het gebied van beursuitingen, verkoop, promotie en sponsoring;
 • ieder ander gebruik in overleg met en na verkregen toestemming van GNG.
8. VERPLICHTINGEN VOOR GEBRUIKERS
8.1. De certificaathouder is gehouden het gebruik van de beeld- en/of woordmerken permanent, onverkort en onvoorwaardelijk in overeenstemming te houden met dit reglement alsmede alle andere reglementen, instructies, voorwaarden of anderszins gestelde instructies welke verband houden met of voortkomen uit de certificatie van de certificaathouder of vanwege een door GNG ingestelde maatregel of verordening.
8.2. GNG is bevoegd aan het gebruiksrecht zoals bedoeld in het reglement voorwaarden te verbinden. Deze bevoegdheid geldt voor zowel collectieve als individuele voorwaarden.
8.3. GNG is bevoegd met betrekking tot het gebruiksrecht zoals bedoeld in het reglement nadere regelgeving vast te stellen en te verordenen.
8.4. De certificaathouder is gehouden de collectieve merken herkenbaar en leesbaar te gebruiken.
8.5. Het is de certificaathouder niet toegestaan een collectief merk geheel of gedeeltelijk aan te passen, te veranderen of anderszins van de oorspronkelijke tekst en vorm te laten afwijken.
8.6. De uitzondering wordt gevormd door de vrije keuze van de kleur en het formaat.
8.7. De certificaathouder is verplicht met betrekking tot het formaat:
 • de oorspronkelijke verhoudingen van het collectieve merk in stand te laten;
 • een minimale doorsnede van het beeldmerk van 1.5 centimeter aan te houden.
9. HANDHAVING EN SANCTIES
9.1. De certificaathouder is desgevraagd verplicht GNG per ommegaande schriftelijk te informeren over het door hem / haar toegepaste of voorgenomen gebruik van de collectieve merken.
9.2. GNG is altijd bevoegd om zich te doen laten informeren over het gebruik van de collectieve merken door een certificaathouder. Hiertoe kan GNG ondermeer gebruik maken van externe bronnen of deskundigheid.
9.3. Anonieme bronnen of deskundigheid kwalificeert niet. GNG is niet verplicht externe bronnen of deskundigheid bekend te stellen aan de certificaathouder of derden.
9.4. GNG is bevoegd het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang of op enig ander door GNG te bepalen tijdstip te ontzeggen. GNG is bevoegd aan de ontzegging nadere voorwaarden te koppelen, ondermeer met betrekking tot de intrekking en de duur van de ontzegging. De ontzegging kan worden aangezegd tegen bepaalde of onbepaalde tijd.
9.5. Een ontzegging dient te zijn gebaseerd op het gestelde in dit reglement of op een handelen, doen of nalaten door de certificaathouder in strijd met de naam en faam van het beroep of de beroepsgroep voor zover dit blijkt uit of is gebaseerd op de certificatie van de certificaathouder.
9.6. Een ontzegging geschiedt altijd schriftelijk per aangetekend schrijven of email.
9.7. Een verbod op het gebruiksrecht ontstaat als en indien de inschrijving van de certificaathouder in register eindigt alsmede als en indien het certificaat van vakbekwaamheid is vervallen, vervalt, wordt ingevorderd of is ingevorderd.
9.8. Indien de certificaathouder wordt geschorst of geroyeerd wordt het gebruiksrecht automatisch eveneens geschorst of geroyeerd behoudens een afwijkend besluit van GNG.
10. SLOTBEPALINGEN
10.1. Aansprakelijkheid. GNG aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het handelen en/of optreden verband houdende met onderhavig reglement. GNG wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.
10.2. Bevoegdheid. GNG is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van dit reglement.
10.3. Geheimhouding. GNG, de directie, de commissies alsmede de individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de GNG certificaathouders en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie omtrent bedrijven, GNG certificaathouders, instanties, organisaties en/of personen welke kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen GNG. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting uit de functie en ingeval van het zijn van GNG certificaathouder grond voor toetsing aan de gedragsregels op basis van het reglement klacht- en tuchtrecht.
10.4. Geschillen. Voor zover en indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt en/of leidt tot een geschil is GNG bevoegd, onverlet het bepaalde in de statuten van GNG. Indien GNG geen besluit neemt ten aanzien van het geschil, wordt het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt wordt het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.
10.5. Meertaligheid. Bij meertaligheid prefereert de Engelse taal boven elke andere taal.
10.6. Wet. Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.