Procedure vereisten voor EMCI practitioners

VERSIE 4 (MEI 2018)
1. ALGEMENE PROCEDURE VEREISTEN EMCI REGISTER-MARITIEM-MAKELAARS
 • De makelaar verricht in de ruimste zin van het woord alle handelingen die noodzakelijk zijn en/of waarvoor de makelaar een specifieke opdracht heeft verkregen.
 • Een door de makelaar verkregen opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke makelaardij overeenkomst.
 • De makelaar legt een tot stand gekomen transactie tussen partijen vast in een schriftelijke overeenkomst van koop en verkoop.
 • De makelaar legt eventuele aanvullingen en afwijkingen op de makelaardij overeenkomst en/of de overeenkomst van koop & verkoop vast in schriftelijke bijlagen of in een separate vaststellingsovereenkomst.
 • De makelaardij overeenkomst bevat tenminste afspraken over de makelaarsprovisie, de overige kosten van de bemiddeling, de bemiddelingsprocedure en werkzaamheden, de opzegging en annulering.
 • Het EMCI reglement klacht- & tuchtrecht en de gedragsregels zijn van toepassing.
2. ALGEMENE PROCEDURE VEREISTEN EMCI REGISTER-EXPERT PLEZIERVAART
 • De expert verricht in de ruimste zin van het woord alle handelingen die noodzakelijk zijn en/of waarvoor de expert een specifieke opdracht heeft verkregen.
 • Een door de expert verkregen opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke dienstverleningsovereenkomst of opdrachtbevestiging.
 • De expert legt de uitspraak vast in een schriftelijke rapportage al dan niet vooraf gaand of vergezeld gaand van een mondelinge rapportage.
 • De expert legt eventuele aanvullingen en afwijkingen op de dienstverleningsovereenkomst of de opdrachtbevestiging en/of de rapportage vast in schriftelijke bijlagen, een aanvullende rapportage of een separate vaststellingsovereenkomst.
 • De dienstverleningsovereenkomst of opdrachtbevestiging bevat tenminste afspraken over het honorarium, de overige kosten van de opdracht, de aard en omvang werkzaamheden, de onderzoeksmethodiek en toepasselijke normen (criteria), de opzegging en annulering.
 • Het EMCI reglement klacht- & tuchtrecht en de gedragsregels zijn van toepassing.
3. ALGEMENE PROCEDURE VEREISTEN EMCI REGISTER-HAVENMEESTER
 • De havenmeester verricht in de ruimste zin van het woord alle handelingen die noodzakelijk zijn en/of waarvoor de havenmeester een specifieke opdracht heeft verkregen of zoals is vastgelegd in zijn functie- en taakomschrijving.
 • De havenmeester past het havenreglement toe.
 • Het EMCI Reglement klacht- en tuchtrecht en de gedragsregels zijn van toepassing.
4. PROCEDURE VEREISTEN DERDENGELDEN BEHEER
 1. Alle certificatehouder zijn verplicht derdengelden te scheiden van het kapitaal van de onderneming en privé kapitaal.
 2. Indien een EMCI Maritime Practitioner derdengeld beheert bestaat de verplichting het derdengeld te beheren op basis van specifieke management procedures en via de derdengelden rekening van een separate rechtspersoon.
 3. EMCI goedgekeurde beheerstructuren derdengelden:
  1. Onafhankelijke stichting beheer derdengelden
  2. Onafhankelijke notaris met eigen derdengelden rekening (kwaliteitsrekening)
  3. Onafhankelijke advocaat met eigen derdengeldenrekening (kwaliteitsrekening)
  4. Onafhankelijke accountant met eigen derdengelden rekening (kwaliteitsrekening)
  5. Derdengelden beheer faciliteiten van Global Network Group
 4. Het behandelen en beheren van derdengelden dient te zijn inbegrepen in en gedekt door de bedrijfs- en persoonsgebonden aansprakelijkheidsverzekering van de EMCI Maritime Practitioner.
 5. Misbruik van derdengelden wordt gestrafd. De EMCI Maritime Practitioner riskeert onmiddelijke schorsing en/of royement.
5. PROCEDURE VEREISTEN VOOR TAXEREN
TAXEREN VOOR BANCAIRE DOELEINDEN
 1. Een taxatieopdracht ten behoeve van het verkrijgen of behouden van een financiering bij een bank of financiële instelling kwalificeert uitsluitend indien de rapportage wordt uitgevoerd met behulp van het vaste taxatie rapport zoals verstrekt door de bank of financiële instelling.
 2. De taxateur is gehouden op eerste verzoek van de bank of financiële instelling nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot het door de taxateur afgegeven taxatierapport.
 3. De taxateur is niet verantwoordelijk of aansprakeijk voor het taxatie format zoals aangereikt en verplicht door de bank of financiële instelling.
INHOUDSVEREISTEN TAXATIERAPPORT VOOR PLEZIERVAARTUIGEN
Het taxatie rapport omvat tenminste:
ALGEMEEN
 • Naam en details van taxateur, opdrachtgever en scheepseigenaar
 • Omschrijving doelstelling taxatie
 • Datum, tijd en locatie van de taxatie opdracht
 • Taxatie verklaring afgegeven en ondertekend door de EMCI gecertificeerde taxateur
 • Scheepsgegevens (Bouwwerf, bouwjaar, bouwnummer, jaar 1e tewaterlating, type, naam, operationele en technische gegevens, beschikbare apparatuur)
 • Bijzondere gegevens en bevindingen
 • Taxatie referentie tabel
 • Indien wenselijk, gevraagd of vereist: toepasselijk bewijsmateriaal als bijlage voegen
TAXATIEWAARDEN
 • Huidige dagwaarde en gekoppelde voorwaarden
 • Executiewaarde en gekoppelde voorwaarden
 • Oorspronkelijke en huidige nieuwwaarde (indien bekend)
 • Verzekerde waarde (indien bekend) en gekoppelde voorwaarden
STATUS BENOEMING VAN
 • CE en/of andere officiële keurmerken
 • Verzekeringspositie
 • Juridische posities met betrekking hypotheken, leningen, beslag en andere bezwarende rechten
 • Onderhoud, zowel uitgevoerd als noodzakelijk als verwacht
 • Eigendom
 • Scheepsregister (kadaster)
 • BTW
 • Schipgerelateerde documenten, vergunningen en certificaten
6. PROCEDURE VEREISTEN VOOR KEURINGEN & INSPECTIES
KEUREN VOOR BANCAIRE EN VERZEKERINGSDOELEINDEN
 1. Een keuringsopdracht ten behoeve van het verkrijgen of behouden van een financiering bij een bank of financiële instelling kwalificeert uitsluitend indien de rapportage wordt uitgevoerd met behulp van het vaste keuringsrapport zoals verstrekt door de bank of financiële instelling.
 2. Een keuringsopdracht ten behoeve van het verkrijgen of behouden van een verzekeringspolis of om een totaal verlies, schade of defect te regelen bij een verzekeringsmaatschappij kwalificeert uitsluitend indien de rapportage wordt uitgevoerd met behulp van het vaste keuringsrapport zoals verstrekt door de verzekeringsmaatschappij.
 3. De expert is gehouden op eerste verzoek van de bank of financiële instelling of verzekeringsmaatschappij nadere inlichtingen te verstrekken met betrekking tot het door de expert afgegeven taxatierapport.
 4. De expert is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het keuringsformat zoals aangereikt en verplicht door de bank of financiële instelling of verzekeringsmaatschappij.
INHOUDSVEREISTEN KEURINGS- OF INSPECTIERAPPORT VOOR PLEZIERVAARTUIGEN
Het keuringsrapport omvat tenminste:
ALGEMEEN
 • Naam en details van de expert, opdrachtgever en scheepseigenaar
 • Beschrijving doelstelling keuringsopdracht
 • Datum, tijd, locatie en weersomstandigheden van / tijdens de keuring
 • Keuringsverklaring afgegeven en ondertekend door de EMCI gecertificeerde expert
 • Scheepsgegevens (Bouwwerf, bouwjaar, bouwnummer, jaar 1e tewaterlating, type, naam)
 • Bijzondere gegevens en bevindingen
 • Indien wenselijk, gevraagd of vereist: toepasselijk bewijsmateriaal als bijlage voegen
KEURING
 • Omschrijving tpegepaste keuringsmethodiek
 • Specificatie gebruikte keuringsapparatuur en de ijkingsgegevens hiervan
 • Specificatie van de toegepaste keuringsnormen
 • Keuringsbevindingen
 • Keuringsbeoordeling
 • Keuringsconclusies en aanbevelingen
BIJLAGEN
 • Relevante documenten zoals offertes voor reparative en onderhoud, gebruiksaanwijzingen, product specificities etcetera
 • Bewijsmiddelen zoals foto’s, video’s, verklaringen van experts, specialisten of getuigen, etcetera
OPMERKING
 • De omschrijving van de keuringsmethodiek tezamen met de keuringsnormen en keuringsapparatuur dient te borgen dat een contra expertise onder identieke omstandigheden en met gelijke methode, normen en apparatuur dezelfde keurings resultaten oplevert.
7. PROCEDURE VEREISTEN VOOR INFORMATIEVOORZIENING AAN KOPERS
De maritieme makelaar, of een maritieme specialist namens de maritieme makelaar, informeert de koper voor het ondertekenen van de overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot tenminste de hierna benoemde informatie:
ALGEMEEN
 • Scheepsgegevens (Bouwwerf, bouwjaar, bouwnummer, jaar 1e tewaterlating, type, naam, operationele en technische gegevens, beschikbare apparatuur)
 • Bekende gebreken en defecten
 • Vraagprijs
STATUS BENOEMING VAN
 • CE en/of andere officiële keurmerken
 • Juridische posities met betrekking hypotheken, leningen, beslag en andere bezwarende rechten
 • Eigendom
 • Scheepsregister (kadaster)
 • BTW
 • Schipgerelateerde documenten, vergunningen en certificaten
De maritieme makelaar wijst de koper op zijn / haar wettelijke onderzoeksplicht.
Indien de koper hiervan afziet dient de koper een afstandsverklaring te tekenen.
8. PROCEDURE VEREISTEN VOOR INFORMATIEVOORZIENING AAN VERKOPERS
De maritieme makelaar, of een maritieme specialist namens de maritieme makelaar, informeert de verkoper, in zijn / haar hoedanigheid als opdrachtgever, tijdens het gehele makelaardij proces met betrekking tot tenminste de hierna benoemde informatie:
 • Communicatie en status updates potentiële en kandidaat kopers
 • Communicatie en status updates in gang gezet onderhandelingsproces
 • Communicatie en status updates in gang gezette keuringen
 • Communicatie en status updates in gang gezet onderhoud en reparaties
 • Communicatie en status updates met betrekking tot schip of verkoper of koper gerelateerde zaken zoals CE en/of andere officiële keurmerken, BTW, import, export, register (kadaster) en eigendom, hypotheken, leningen, beslagen, andere bezwarende rechten, documenten, vergunningen, certificaten
 • Wettelijk rechten met betrekking tot onderhandelingen
 • Huidige marktwaarde
De maritieme makelaar wijst de verkoper op zijn / haar wettelijke informatieplicht.
Indien de verkoper hiervan afziet is de makelaar gehouden de opdracht terug te geven.

Alle wezenlijke juridische handelingen, zoals onderhoud, reparatie, transport, prijs overeenstemming, eigendomsoverdracht, kas- en bankhandelingen, uit te voeren door de maritieme makelaar of namens deze, dienen te zijn geautoriseerd op basis van een door de opdrachtgever schriftelijke en getekend document.
9. PROCEDURE VEREISTEN MAKELAARDIJ OVEREENKOMST
De makelaardij overeenkomst omvat tenminste:
ALGEMEEN
 • Naam en details van de makelaar, opdrachtgever en/of scheepseigenaar
 • Omschrijving doelstelling overeenkomst
 • Afspraken over honorarium, kosten en afrekening
 • Richtlijnen voor de transactieperiode, vraagprijs, verkoopprijs en onderhandelingen
 • Juridische bepalingen met betrekking tot algemene voorwaarden, geldigheid en duur, taal, toepasselijke wetgeving, geschillen clausule, procesafspraken
 • Scheepsgegevens (Bouwwerf, bouwjaar, bouwnummer, jaar 1e tewaterlating, type, naam, operationele en technische gegevens, beschikbare apparatuur, bekende gebreken en defecten)
 • Indien wenselijk, gevraagd of vereist: relevante andere informatie
BIJLAGE
 • Beschrijving identificatie procedure (Hoe zijn de partijen geïdentificeerd?)
10. PROCEDURE VEREISTEN OVEREENKOMST VAN KOOP & VERKOOP
De overeenkomst van koop en verkoop omvat tenminste:
ALGEMEEN
 • Naam en details van verkoper en koper
 • Omschrijving doelstelling overeenkomst
 • Overeenstemmingsbepalingen over:
  • Taxeren
  • Keuring, reparative en onderhoud
  • Proefvaart en de proefvaartcondities
  • BTW
  • Import / export
  • CE of ander officiële keurmerken
  • Overdracht van of kwalificatie voor documenten, vergunningen en certificaten
  • Prijs, betaalmethoden en procedures
  • Juridische levering, acceptatie en eigendomsoverdracht
  • Juridische bepalingen met betrekking tot algemene voorwaarden, geldigheid en duur, taal, toepasselijke wetgeving, geschillen clausule, procesafspraken
  • Scheepsgegevens (Bouwwerf, bouwjaar, bouwnummer, jaar 1e tewaterlating, type, naam, operationele en technische gegevens, beschikbare apparatuur, bekende gebreken en defecten)
  • Indien wenselijk, gevraagd of vereist: relevante andere informatie
BIJLAGEN
 • Beschrijving identificatie procedure (Hoe zijn de partijen geïdentificeerd?)
 • Kopie relevante (overdrachts) documenten, vergunningen en certificaten
11. PROCEDURE VEREISTEN PRIVACY
Practitioner heeft een privacy verklaring en beleid. Indien de practitioner in de EU is gevestigd, dient de privacy verklaring te voldoen aan de European General Data Protection Regulation (GDPR).