Disciplinaire klachtafhandeling / tuchtrecht

Disciplinaire klachtafhandeling / tuchtrecht
Versie: januari 2018
Algemeen
 • Alle practitioners van Global Network Group vallen onder de werking van:
 • (1) het reglement disciplinair klacht- en tuchtrecht
 • (2) de gedragsregels
 • (3) de procedure vereisten
 • (4) het reglement gebruik logo's & woordmerken
 • De gedragsregels en procedure vereisten zijn de richtlijnen voor de practitioner in aanvulling op de wet- en regelgeving binnen het land waar de certificaathouder is gevestigd of handelt.
 • Een disciplinaire klacht tegen een practitioner kan worden ingediend via het online klachtenformulier.
 • De disciplinaire klachtprocedure kent maximaal vier fasen.
Fase 1
 • Voorbeoordeling, routering en eventueel afdoening door Global Network Group
 • GNG management neemt binnen 2 kalendermaanden na de ontvangst van de klacht 1 van de volgende besluiten:
 • (1) De klacht wordt afgewezen
 • (2) De klacht wordt afgedaan via intern onderzoek
 • (3) De klacht wordt afgedaan op basis van een disciplinaire schikking
 • (4) De klacht wordt behandeld, inclusief klachtfase 2 A of 2 B
 • (5) De klacht wordt behandeld, exclusief klachtfase 2 A of 2 B
Fase 2 A
 • Het instellen van een afkoel- en bezinningsperiode waarin de practitioner in de gelegenheid wordt gesteld zelf de klacht op te lossen.
Fase 2 B
 • Het benoemen van een klachtmediator.
 • De klachtmediator heeft tot taak te onderzoeken of partijen via minnelijk overleg tot een vergelijk kunnen komen en hen hierbij te begeleiden.
 • De klachtmediator wordt benoemd door Global Network Group.
 • De partijen kunnen een benoemingsvoorstel doen.
 • De klachtmediator is OF een gecertificeerde ADR practitioner OF een anderszins geschikte professional, zulks ter beoordeling van Global Network Group.
Fase 3
 • Indien de fase 2A of 2 B niet leidt tot een vergelijk tussen partijen, wordt een klachtcommissie benoemd.
 • De klachtcommissie heeft tot taak de klacht te onderzoeken en tot een uitspraak te komen.
 • De klachtcommissie wordt benoemd door Global Network Group.
 • De klachtcommissie bestaat uit tenminste 3 leden.
 • De voorzitter is onafhankelijk en jurist.
 • Iedere partij draagt een eigen kandidaat voor; de kandidaat is verplicht de aangegane taak uit te voeren in lijn met de vigerende reglementen.
Fase 4
 • Tegen de uitspraak van de klachtcommissie kan beroep worden ingesteld bij ICC Council
Overig
 • De disciplinaire klachtprocedure toetst uitsluitend het handelen en optreden van de practitioner op basis van de gedragsregels en de procedure vereisten, doet hierover een uitspraak en legt een sanctie en/of maatregel op.
 • Binnen een disciplinaire klachtprocedure kan nooit een schadevergoeding of compensatie worden toegekend. Voor een schadevergoeding of compensatie kan een arbitrage of bindend advies procedure te worden gestart. Een klachtprocedure is geen vervanging van een 'gewone' juridische procedure.
 • De disciplinaire klachtprocedure tegen practitioners van Global Network Group is een eindprocedure. Dit betekent dat alle andere procedures, zoals bijvoorbeeld een civiele procedure, dienen te zijn afgerond alvorens de klachtprocedure wordt uitgevoerd. Indien andere procedures nog lopen wordt de behandeling van de klachtprocedure aangehouden.
 • Alle full certified practitioners zijn verplicht een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.