Gedragsregels voor EMCI practitioners

VERSIE 3 (JUNI 2017)

1. Algemeen

1.1.

Alle EMCI Maritime Practitioners vallen onder de werking van dit reglement.

1.2.

De in deze EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals genoemd in de List of GNG terms & Definitions.

1.3.

Tot 2011.12.31 bestonden voor iedere beroepsgroep binnen het certificatieschema ‘maritime practitioner’ eigen gedragsregels. Vanaf 2012.01.01 zijn alle gedragsregels samengevoegd en vallen alle maritime practitioners onder de samengevoegde gedragsregels.

2. Doelstellingen

2.1.

De EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten hebben tot doel een optimaal beroepsimago te handhaven.

2.2.

De EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten vormen hiermee de leidraad voor alle EMCI Maritime Practitioners, zowel individueel gecertificeerde professionals als gecertificeerde bedrijven, die door de uitoefening van hun beroep en het bedrijf in ethische problemen kunnen geraken met de belangen van collegae en/of opdrachtgevers.

3. Toepasbaarheid

3.1.

EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten gelden voor alle EMCI Maritime Practitioners.

3.2.

Een EMCI Maritime Practitioner kan zich niet onttrekken aan de EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten.

3.3.

Een geschorste EMCI Maritime Practitioner valt onder de werking van de EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten.

3.4.

Opzegging, beëindiging of royement van de certificering van de EMCI Maritime Practitioner, om welke reden dan ook, ontslaat de EMCI Maritime Practitioner niet van de toepasbaarheid van de EMCI Gedragsregels en de EMCI Procedure Vereisten voor zover en indien van de EMCI Maritime Practitioner zijn / haar handelen, doen of nalaten betrekking heeft op de periode waarin de certificering geldig was.

3.5.

Het begrip ‘maritime practitioner’ omvat expert pleziervaart, jachtmakelaar, havenmeester, makelaar woonarken & woonschepen, maritiem expert, maritieme mediator, scheepsmakelaar.

4. Geschiktheid

4.1.

De EMCI Maritime Practitioner behoort de hem / haar verstrekte opdracht(en) zorgvuldig en naar beste kunnen en vermogen uit te voeren.

4.2.

De EMCI Maritime Practitioner behoort geen opdrachten te aanvaarden voor de uitvoering waarvan de EMCI Maritime Practitioner de vereiste deskundigheid mist, tenzij de ontbrekende kennis en/of ervaring aanwezig is bij één of meer door de EMCI Maritime Practitioner en met goedvinden van de principaal ingeschakelde collega EMCI Maritime Practitioner.

4.3.

De EMCI Maritime Practitioner in persoon dient fysiek en mentaal in staat te zijn de opdracht uit te voeren.

5. Bevoegdheden

5.1.

De EMCI Maritime Practitioner mag nimmer de indruk wekken meer bevoegdheden te hebben dan hem / haar feitelijk werd verleend.

6. Vakbekwaamheid van medewerkers en derden

6.1.

De EMCI Maritime Practitioner zal ervoor zorgen dat de bij hem / haar in dienst zijnde medewerkers een zo hoog mogelijke graad van vakbekwaamheid bezitten op diens vakgebied.

6.2.

Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens voor door de EMCI Maritime Practitioner ingeleende of ingehuurde externe kennis, werkzaamheden of prestaties van derden anders dan de eigen medewerkers.

7. Collegiale schade en nadeel

7.1.

De EMCI Maritime Practitioner dient zich te onthouden van handelingen en/of gedragingen die collegae EMCI Maritime Practitioners en/of collega EMCI Maritime Practitioners (kunnen) schaden of nadeel (kunnen) berokkenen, zowel in het algemeen als in relatie tot hun principalen.

8. Collegiaal aanbod

8.1.

De EMCI Maritime Practitioner zal over de door collegae aan hem / haar aangeboden opdracht een duidelijke uitspraak doen of de aangeboden opdracht hem / haar bekend was via andere betrouwbare bron.

8.2.

Bij onbekendheid zal een redelijke samenwerkingsmodus worden overeengekomen.

9. Onderlinge mededelingen

9.1.

De mededelingen van EMCI Maritime Practitioners onderling en hun cliënten zullen steeds op een zakelijke verantwoorde en vertrouwelijke manier worden behandeld.

10. Collegiale medewerkers

10.1.

De EMCI Maritime Practitioner behoort zich ervan te onthouden medewerkers van collegae te bewegen tot het beëindigen van de werkrelatie met die collegae.

10.2.

Indien echter een EMCI Maritime Practitioner wordt benaderd door medewerker(s) van collegae met oog op een mogelijke samenwerking of dienstbetrekking behoort de EMCI Maritime Practitioner deze mogelijkheid met betrokken collegae te bespreken alvorens een overeenkomst aan te gaan met bedoelde medewerker.

11. Behoud van naam en faam

11.1.

De EMCI Maritime Practitioner zal zich onthouden van uitlatingen tegenover derden waardoor de naam en faam van de bedoelde collegae kan worden geschaad.

12. Collegiale geschillen

12.1.

De EMCI Maritime Practitioner zal ten opzichte van zijn / haar collegae een fair standpunt innemen en eventuele geschillen in der minne trachten te schikken.

13. Gebruik onderscheidende titel

13.1.

Met inachtneming van het gestelde in deze gedragsregels alsmede met in achtneming van het functiegebied waarin de EMCI Maritime Practitioner is gecertificeerd, is het gebruik van de titel EMCI Maritime Practitioner niet aan beperkingen gebonden.

14. Werkwijze

14.1.

De EMCI Maritime Practitioner vervult de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden en/of taken op een integere, inzichtelijke en voortvarende wijze.

15. Opdrachtomschrijving en honorarium

15.1.

De EMCI Maritime Practitioner komt altijd met de opdrachtgever(s) een opdrachtomschrijving overeen.

15.2.

Indien de EMCI Maritime Practitioner werkt met algemene voorwaarden worden de algemene voorwaarden geacht deel uit te maken van de opdrachtomschrijving.

15.3.

Uit de opdrachtsomschrijving blijkt tenminste de opdracht, het honorarium, de methode van adverteren, inspectie, onderzoek, taxeren en verkoop, de methode van rapporteren en de gestelde voorwaarden.

15.4.

Eveneens komt de EMCI Maritime Practitioner met de opdrachtgever voor de aanvang van de feitelijke uitvoering van de opdracht de prijs (het honorarium) overeen.

15.5.

Als prijs (honorarium) benoemt de EMCI Maritime Practitioner een geldbedrag of een berekeningsmethodiek.

16. Toetsing

16.1.

Op verzoek van de EMCI Maritime Practitioner, een collega van de EMCI Maritime Practitioner, de benadeelde of de opdrachtgever(s) kan het handelen, het doen of nalaten van de EMCI Maritime Practitioner, van meer EMCI Maritime Practitioners, van een groep EMCI Maritime Practitioners of van de collega(e) EMCI Maritime Practitioner(s) worden getoetst aan de gedragsregels en het reglement klacht- en tuchtrecht.

16.2.

Toetsing geschiedt altijd en uitsluitend op basis van de gedragsregels en het reglement klacht- en tuchtrecht zoals geldend op het feitelijke moment dat de handeling of het doen of nalaten plaatsvond.

16.3.

Toetsing geschiedt aan de hand van een klacht van een belanghebbende of de benadeelde.

16.4.

EMCI en/of iedere andere branche- en beroepsorganisatie, voor zover hun status blijkt uit geldige statuten van de organisatie, zijn bevoegd om, afzonderlijk of in commissie, bij afwezigheid van belanghebbende(n) of benadeelde(n) een klacht aanhangig maken teneinde te toetsen in het algemeen belang van de beroepsgroep.

17. EMCI procedure vereisten

17.1.

Alle EMCI Maritime Practitioners zijn onderworpen aan de EMCI Procedure Vereisten. Deze EMCI Procedure Vereisten van toepassing op EMCI Maritime Practitioners.

18. Bijzondere bepalingen voor maritieme makelaars

18.1.

Met inachtneming van het gestelde in de EMCI Gedragsregels en EMCI Procedure Vereisten alsmede met in achtneming van het functiegebied waarin de Maritime Practitioner is gecertificeerd, is het gebruik van de titel ‘jachtmakelaar’, ‘scheepsmakelaar’ en ‘makelaar woonarken en woonschepen’ niet aan beperkingen gebonden.

19. Bijzondere bepalingen voor marinesurveyors

19.1.

Met inachtneming van het gestelde in de EMCI Gedragsregels en EMCI Procedure Vereisten alsmede met in achtneming van het functiegebied waarin de Maritime Practitioner is gecertificeerd, is het gebruik van de titel ‘marinesurveyor’ en ‘expert pleziervaart’ niet aan beperkingen gebonden.

20. Bijzondere bepalingen voor maritieme taxateurs

20.1.

De titel EMCI maritiem taxateur is uitsluitend een subtitel. Het gebruik van de subtitel EMCI maritiem taxateur is exclusief voorbehouden aan de individueel EMCI gecertificeerde maritieme makelaars en marinesurveyors.

21. Bijzondere bepalingen voor maritieme arbiters en mediators

21.1.

Als uitzondering op de bepalingen in de EMCI Gedragsregels en EMCI Procedure Vereisten geldt dat alle EMCI maritieme arbitrators en mediators uitsluitend vallen onder de werking van de gedragsregels binnen het ADR International Register.

22. Bijzondere bepalingen voor havenmeesters

22.1.

Er zijn geen bijzondere bepalingen voor havenmeesters.

23. Bijzondere bepalingen

23.1.

In alle gevallen waarin de gedragsregels niet specifiek voorzien geldt het uitgangspunt dat het optreden van de EMCI Maritime Practitioner in overeenstemming dient te zijn met het aanzien van het beroep zoals dat blijkt uit het relevante Certificatieschema en standaards waaronder mede begrepen alle onderliggende documenten en reglementen zoals vastgesteld door EMCI alsmede dat het aanzien en het imago van het beroep en de beroepsgroep niet mag worden geschaad.

24. Slotbepalingen

24.1. Aansprakelijkheid

EMCI aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het handelen en/of optreden verband houdende met onderhavig reglement.

EMCI wijst iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.

24.2. Bevoegdheid

EMCI is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van dit reglement.

24.3. Geheimhouding

EMCI, de directie, de commissies alsmede de individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de EMCI Maritime Practitioners en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie omtrent bedrijven, EMCI Maritime Practitioners, instanties, organisaties en/of personen welke kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen EMCI.

Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting uit de functie en ingeval van het zijn van EMCI Maritime Practitioner grond voor toetsing aan de gedragsregels op basis van het reglement klacht- en tuchtrecht.

24.4. Geschillen

Voor zover en indien dit reglement iets niet of onvolledig regelt en/of leidt tot een geschil is EMCI bevoegd, onverlet het bepaalde in de statuten van EMCI.

Indien EMCI geen besluit neemt ten aanzien van het geschil, wordt het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt wordt het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd.

24.5. Meertaligheid

Bij meertaligheid prefereert de Engelse taal boven elke andere taal.

24.6. Vaststelling

Deze EMCI Gedragsregels en EMCI procedure Requirements zijn met dagtekening en versienummer zoals vermeld in de ‘header’ van dit document vastgesteld door de WCEI directie. Hiermee zijn eerdere versies van dit reglement vervallen, niet meer van toepassing en vervangen door het voorliggende reglement met genoemde dagtekening en nummering.

24.7. Wet

Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing.