Vaardighedentoetsen

INFORMATIE OVER EMCI VAARDIGHEDENTOETSEN
Algemeen
 • In beginsel wordt jaarlijkse iedere 3e zaterdag in maart en november een vaardighedentoets georganiseerd. Doorgang uitsluitend bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname wordt in overleg naar een oplossing gezocht.
 • Alle EMCI vaardighedentoetsen worden uitgevoerd op een praktijklocatie waarbij de kandidaat op de praktijklocatie examenopdrachten uitvoert en aansluitend binnen een vooraf bekend gesteld tijdspad het uitgewerkte examenwerk aanlevert.
 • De EMCI titel ‘maritiem taxateur’ is aangemerkt als een aanvullende titel en kan uitsluitend worden toegekend aan de EMCI gecertificeerde en geregistreerde makelaar of expert pleziervaartuigen. De EMCI titel ‘maritiem taxateur’ wordt niet als zelfstandige en losstaande titel worden toegekend. De kandidaat kan aangeven afstand te doen van de titel 'maritiem taxateur' en niet deel te nemen aan het taxatiegedeelte; de kandidaat is verplicht een afstandsverklaring te ondertekenen.
 • Let op: deze informatie geldt uitsluitend voor jachtmakelaars en expert pleziervaartuigen. Voor scheepsmakelaars en makelaars woonarken & woonschepen geldt dat per kandidaat een individuele toets wordt samengesteld; neem voor informatie contact op met het secretariaat.
Voorafgaand aan de examendag
 • Circa 3 weken vooraf: uitnodigingsbericht
 • Circa 2 dagen vooraf: toezending examenopdracht
Op de examendag
 • 10.00 - 10.20 uur: Examen palaver
 • 10.20 - 12.30 uur: Uitvoeren opdrachten
 • 12.30 - 13.00 uur: Lunch
 • 13.00 - circa 15.00 uur: Afronden opdrachten
 • Aansluitend: evaluatie en afronding
 • Uit te voeren opdrachten
  • Opdracht voor jachtmakelaars: opstellen 2 complete informatie dossiers
  • Opdracht voor jachtmakelaars: op basis van casus opstellen van makelaardij- en koop/verkoopovereenkomst
  • Opdracht voor jachtmakelaars: speedtaxatie 6 vaartuigen en opstellen reflectieverslag
  • Opdracht voor experts pleziervaartuigen: uitvoeren quick scan inspectie inclusief opstellen rapportage
  • Opdracht voor experts pleziervaartuigen: op basis van casus opstellen arbitrair vonnis of schaderapport
  • Opdracht voor taxateurs: op basis van casus uitvoeren taxatie inclusief opstellen taxatierapport
Na de examendag
 • Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de examendag dient het uitgewerkte examenwerk te worden ingeleverd
 • Uiterlijk binnen 2 kalendermaanden na de examendag is de beoordeling bekend en meegedeeld aan de kandidaat
Aanwijzingen voor de kandidaat
 • Het examenwerk wordt beoordeeld met in acht neming van alle EMCI voorschriften en reglementen, waaronder nadrukkelijk begrepen de gedragsregels en de procedurevereisten.
 • Niet volledig ingeleverd, niet volledig uitgewerkt of onduidelijk examenwerk (zoekplaatjes en raadsels) worden niet beoordeeld. De kandidaat wordt afgewezen i.c. doorverwezen naar de eerstvolgende vaardighedentoets en dient het examengeld opnieuw te voldoen.
 • Examenwerk dient te worden aangeleverd via Dropbox of Wetransfer. Inzending via email of post is niet toegestaan.
 • Examenbestanden dienen volgens het verplichte format te worden benoemd.
  • Het verplichte format luidt: Jaar.Maand Naam.Opdrachtnummer.Omschrijving.
  • Voorbeeld: 2015.11.Steunkous.Taxeren.Uitwerkingspeedtaxatie
Eindtermen
Algemene toetsterm 1 voor de maritieme makelaar of expert pleziervaartuigen
De kandidaat beschikt over voldoende theoretische kennis en inzicht, over voldoende praktische vaardigheden en over de juiste beroepsattitude om zelfstandig te handelen als jachtmakelaar of expert pleziervaartuigen en zelfstandig het jachtmakelaarsbedrijf of het expertisebedrijf uit te oefenen, onder dit alles mede verstaan het begrijpen en kunnen toepassen van de EMCI procedurevereisten.
Algemene toetsterm 2 voor de maritieme makelaar of expert pleziervaartuigen
De kandidaat beschikt over voldoende theoretische kennis en inzicht, over voldoende praktische vaardigheden en over de juiste beroepsattitude om zelfstandig te handelen als taxateur en zelfstandig het taxatiebedrijf uit te oefenen, onder dit alles mede verstaan het begrijpen en kunnen toepassen van de EMCI procedurevereisten.
Specifieke toetsterm voor de maritieme makelaar
De kandidaat is in staat alle voorkomende beroepshandelingen, zowel schriftelijk als mondeling, te verrichten waaronder mede begrepen:
 • het voeren en leiden van besprekingen, onderhandelingen en vergaderingen
 • het opstellen en redigeren van de algehele bedrijfscorrespondentie
 • het opstellen en redigeren van objectinformatie en overeenkomsten, inclusief alle inbegrepen werkzaamheden en handelingen
 • het onderhouden van collegiale contacten
 • het onderhouden van contacten met andere beroepsgroepen en autoriteiten
Specifieke toetsterm voor de expert pleziervaartuigen
De kandidaat is in staat alle voorkomende beroepshandelingen, zowel schriftelijk als mondeling, te verrichten waaronder mede begrepen:
 • het voeren en leiden van besprekingen, onderhandelingen en vergaderingen
 • het opstellen en redigeren van de algehele bedrijfscorrespondentie
 • het opstellen en redigeren van documenten en rapportages waaronder mede begrepen schaderapporten, keuringsrapporten, arbitrageverslagen, vaststellingsovereenkomsten, inclusief alle inbegrepen werkzaamheden en handelingen
 • het onderhouden van collegiale contacten
 • het onderhouden van contacten met andere beroepsgroepen en autoriteiten
Specifieke toetsterm voor de maritieme taxateur
De kandidaat is in staat alle voorkomende beroepshandelingen te verrichten waaronder mede begrepen:
 • het toekennen van waardes aan objecten voor alle toepassingen en omstandigheden
 • het opstellen en redigeren van specifieke taxatie rapporten, inclusief alle inbegrepen werkzaamheden en handelingen, zoals taxatierapporten ten behoeve van financiering, boedelscheidingen, nalatenschappen, bedrijfsmatige doelen, fiscale of juridische aangelegenheden en procedures
 • het mondeling rapporteren van taxatiebevindingen
Specifieke toetsterm voor optionele en/of individuele situaties
De kandidaat is verplicht tot het aanleveren van alle documenten en informatie zoals bekend gesteld door EMCI en/of de examencommissie en zulks binnen het gevraagde tijdpad en op de voorgeschreven wijze.